ALGEMENE VOORWAARDEN 0P IJGEN WEIZE, GEVESTIGD TE NUENEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten

van 0p ijgen weize, hierna te noemen: “0p ijgen weize”, gericht op het verlenen van diensten, onder andere bestaande uit het geven van trainingen en coaching-trajecten.

1.2 De wederpartij van 0p ijgen weize wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als: “opdrachtgever”.

Opdrachtgever en 0p ijgen weize worden tezamen aangeduid als: “partijen”.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en in zoverre deze door 0p ijgen weize schriftelijk zijn aanvaard en dan nog alleen voor die

overeenkomst waarbij de uitzondering is gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.4 Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met 0p ijgen weize heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende

met 0p ijgen weize te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien dient een zodanig

bepaling te worden omgezet in een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde strekking.

1.6 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met 0p ijgen weize zijn overeengekomen.

1.7 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en 0p ijgen weize gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.8 Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle door 0p ijgen weize gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van 0p ijgen weize, zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. 
2.2 Alle bij een aanbieding vertrekte prijslijsten, catalogi, aanbiedingen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigen van welke aard en omvang dan ook worden door 0p Ijgen Weize uitdrukkelijk voorbedhouden. 0p Ijgen Weize kan neit worden gehouden aan haar offerte indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met 0p ijgen weize komt eerst tot stand nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of op andere wijze heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft gemaakt

met de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens 0p ijgen weize gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 0p ijgen weize behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden opdrachten te weigeren.

3.4 Voor zover opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet opdrachtgever dat op eigen risico.

3.5 0p ijgen weize is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat 0p ijgen weize alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De uitvoering van de overeenkomst kan worden opgedeeld in verschillende fasen. De invulling en planning van elke fase is voorbehouden aan 0p ijgen weize en wordt nader beschreven in de tussen opdrachtgever en 0p ijgen weize gesloten overeenkomst.

4.2 Na afloop van elke fase vindt er, indien zodanig overeengekomen, een tussentijdse evaluatie plaats en kan de invulling en planning voor de volgende fase eventueel in onderling overleg worden bijgesteld.

4.3 0p ijgen weize is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen die in opdracht van 0p ijgen weize trainingen verzorgen.
4.4 Indien de deelnemers niet of niet tijdig op de overeengekomen locatie verschijnen voor de training, komt dit voor rekening en risico van de deelnemers c.q. opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever is gehouden 0p ijgen weize behoorlijk in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op locatie van opdrachtgever.

 

Artikel 5. Facturering, betaling en annulering

5.1 0p ijgen weize is gerechtigd tot facturering ook voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst en na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

5.2 De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Alle prijzen in offertes, facturen of andere documenten van 0p ijgen weize zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders is aangegeven.

5.4 Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan 0p ijgen weize kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuurbedrag.

5.5 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is 0p ijgen weize bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang te laten vinden en de overeenkomst te ontbinden.

5.6 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

5.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5.8 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het met inbegrip van de rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00

5.9 Doorlopende opdrachtbevestigingen worden aan het begin van het kalenderjaar belast tegen 40% van het bedrag wat opgenomen is in de opdrachtbevestiging. Tussentijdse opdrachtbevestigingen worden direct belast met 40%. In beide gevallen staat 40% voorcalculatie op de factuur aangegeven. Na de trainingen zal er een nacalculatie plaatsvinden met uiteraard 40% aftrek van de voorcalculatie.

5.10 Alle reserveringen die door partijen bevestigd zijn en door opdrachtgever worden verzet of geannuleerd kennen een reserveringsvergoeding, te weten:

Ø 30 dagen of langer voor uitvoering van de opdracht 0% vergoeding

Ø Tussen de 21 & 30 dagen voor uitvoering van de opdracht 25% vergoeding

Ø Tussen de 14 & 21 dagen voor de uitvoering van de opdracht 50% vergoeding

Ø Tussen de 07 & 14 dagen voor uitvoering van de opdracht 75% vergoeding

Ø Binnen de 07 dagen voor uitvoering van de opdracht 100% vergoeding

Deze reserveringsvergoeding staat op zichzelf en heeft geen invloed op contractuele verplichtingen.

Artikel 6. Overmacht

6.1 0p ijgen weize kan haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien sprake is van overmacht aan de zijde van 0p ijgen weize. Van overmacht aan de zijde van 0p ijgen weize is sprake, indien 0p ijgen weize verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van overmacht van (personeel van) derden, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (personeel van) derden, de niet beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van 0p ijgen weize, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, defecten aan machinerieën, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, beperkte werkbezetting, staking, oorlog, oproer, terrorisme, molest,

brand, waterschade, epidemie, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, algemene vervoersproblemen en voorts alle overige oorzaken,

buiten de schuld of risicosfeer van 0p ijgen weize ontstaan.

6.2 0p ijgen weize heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 0p ijgen weize haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 In het geval van overmacht als bedoeld in artikel 6.1 vindt er geen schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden plaats. Indien mogelijk zal er in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum

voor de uitvoering van de overeenkomst worden gepland.

 

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

7.1 De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Opdrachtgever zal

deze geheimhoudingsplicht ook van haar personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 0p ijgen weize behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte werkmethoden, teamplannen e.d. Deze mogen zonder

haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door 0p Ijgen Weize gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven. 

8.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 0p ijgen weize tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of

verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 0p ijgen weize is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met 0p ijgen weize aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van 0p ijgen weize een door 0p ijgen weize geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

– 0p ijgen weize ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

– opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van 0p ijgen weize.

9.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 van dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door 0p ijgen weize te betalen schadevergoeding

– inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit aan 0p ijgen weize heeft betaald, c.q. verschuldigd is. 0p ijgen weize is echter nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder andere, doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie en/of gemiste besparingen.

9.3 0p ijgen weize is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 0p ijgen weize is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid

voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.

9.4 In alle gevallen waarin 0p ijgen weize een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

9.5 Opdrachtgever zal 0p ijgen weize op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 0p ijgen weize ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
9.6 Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

 

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Indien de opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek

van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is hij

van rechtswege in verzuim en heeft 0p ijgen weize het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aan derden op te dragen, zonder dat 0p ijgen weize tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele 0p ijgen weize toekomende rechten en daaronder begrepen het recht van 0p ijgen weize op volledige schadevergoeding.

10.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan 0p ijgen weize verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat 0p ijgen weize tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De opdrachtgever verbeurt ten behoeve van 0p ijgen weize een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.

10.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van 0p ijgen weize passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 . Ondergeschikten

11.1 Toezeggingen door personeel van 0p ijgen weize, dan wel derden, welke in opdracht van 0p ijgen weize werken, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door 0p ijgen weize zijn erkend.

11.2 In alle gevallen, waarin 0p ijgen weize een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan 0p ijgen weize ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, dan wel derden,

welke in opdracht van 0p ijgen weize werken, daarop beroep doen.

 

Artikel 12. Personeelsbeding

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van 0p ijgen weize, dan wel derden, welke in opdracht van 0p ijgen weize werken, rechtstreeks in dienst te nemen of te bewerkstelligen dat personeel van 0p ijgen weize, dan wel derden, welke in opdracht van 0p Ijgen Weize werken elders een dienstbetrekking aangaan, tenzij daarvoor vooraf de uitrdikkelijke instemming van 0p Ijgen Weize is verkregen.

12.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 0p ijgen weize tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

 

Artikel 13. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

13.1 Ingeval de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door 0p ijgen weize of een door haar ingeschakelde derde, dient de klacht terstond schriftelijk bij 0p ijgen weize te worden ingediend.

Klachten die niet binnen 8 dagen worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

13.2 Klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.

13.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen 0p ijgen weize en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.4 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van 0p ijgen weize worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven.


ANNULERINGSVOORWAARDEN 0P IJGEN WEIZE, GEVESTIGD TE NUENEN

 

Alle reserveringen die door partijen bevestigd zijn en door opdrachtgever worden verzet of geannuleerd kennen een reserveringsvergoeding, te weten:

Ø 30 dagen of langer voor uitvoering van de opdracht 0% vergoeding

Ø Tussen de 21 & 30 dagen voor uitvoering van de opdracht 25% vergoeding

Ø Tussen de 14 & 21 dagen voor de uitvoering van de opdracht 50% vergoeding

Ø Tussen de 07 & 14 dagen voor uitvoering van de opdracht 75% vergoeding

Ø Binnen de 07 dagen voor uitvoering van de opdracht 100% vergoeding

Deze reserveringsvergoeding staat op zichzelf en heeft geen invloed op contractuele verplichtingen.


Deze annuleringsvoorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.