Steward als sociaal-maatschappelijke dimensie
De overheid stimuleert het Stewardprogramma door het te erkennen als methodiek die valt binnen de burgerschapscompetenties, die onderdeel uitmaken van de verplichte kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap. Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, zijn het maatschappelijk bewustzijn, een goede beroepshouding en professioneel gedrag van groot belang. Het creëren van dit bewustzijn en het ontwikkelen van verantwoord gedrag en houding is een kwestie van ervaren én doen. Deze vaardigheden en verantwoordelijkheden zijn de nodige handvatten als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Met het programma Steward Op School worden de studenten bewust van hun maatschappelijke rol in het nastreven van een prettig leefklimaat binnen de school en de directe omgeving van de onderwijsinstelling.

In de praktijk
De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving, is het nodig dat de deelnemers de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kennen en deze kunnen toepassen in verschillende situaties. Tijdens het programma Steward Op School neemt de student, in de rol van Steward, deel aan zijn/haar eigen sociale omgeving en levert een bijdrage aan de leefbaarheid ervan. De student leeft de algemene- en schoolregels na en draagt daardoor bij aan de leefbaarheid van zijn/haar omgeving. De studenten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van de medestudenten op hun school en de directe omgeving. Ze zijn niet het probleem, maar vormen sámen de oplossing in het creëren en behouden van een prettige studeeromgeving.

Trainingen
0p ijgen weize zal op haar eigen wijze de trainingen verzorgen en alle klassen voorzien van een theorieles. Het leerjaar dat Steward gaat zijn, krijgt eveneens een uitgebreide praktijkles. De theorieles is er voor iedere student op school en bestaat uit een training van een lesuur. Na de training weet de student:
» wat de reden is van invoering (leefbaarheid: normen en waarden);
» wie Steward worden;
» wat een Steward doet;
» wat dit hem/haar oplevert;
» wat er van hem/haar wordt verwacht (respect);
» wat hij/zij van de Steward kan verwachten.
De praktijkles is er voor de studenten die daadwerkelijk de rol van Steward gaan uitoefenen. Tijdens de praktijkles gebruiken we het rollenspel als hulpmiddel om verschillende situaties te oefenen en de aankomende Steward tot in de puntjes voor te bereiden op zijn of haar taak.

De toetsing
Uw onderwijsinstelling kan kiezen voor een schriftelijke toets en/of een praktijktoets. Uiteindelijk ontvangen de studenten een certificaat, dat aantoont dat ze capabel zijn om als maatschappelijk bewuste personen toe te treden tot de arbeidsmarkt.